اکس توالت فرنگی

اکس توالت فرنگی چیست؟

/post-179

آکس عبارت است از فاصله‌ی مرکز لوله‌ی سیفون (خروجی) توالت فرنگی با لبه‌ی پشتی توالت فرنگی.